วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ ฟีลิปปี 4:4 “ชื่นชมยินดี”

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด

Q1 คำว่า “จง” “ใน” “ทุกเวลา” และ “ย้ำอีกครั้งว่า” เกี่ยวข้องกับ “ความชื่นชมยินดี” ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะ “สร้างความชื่นชมยินดี” ให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 29-30   มัทธิว 21:23-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *