วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ โคโลสี 3:17 “ทำในนามของพระเยซู”

และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม
จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า
และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น

Q1 “การทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า” จะนำไปสู่ “การขอบพระคุณพระเจ้าบิดา” ได้อย่างไร? (ดูหมายเหตุประกอบ)
หมายเหตุ : “ทำในนามของพระเยซู” หมายถึง “ทุกอย่างที่เรากระทำเท่ากับพระเยซูกระทำ” และ ลูกา 2:52 ได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเยซูได้กระทำไว้ดังนี้ “พระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย”
Q2 คุณมีความประพฤติใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “คำพูด” หรือ “การกระทำ” ที่จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เป็น “การทำในพระนามของพระเยซู” ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 39-40   มัทธิว 23:23-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *