วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ ยอห์น 17:9 “เหตุผล”

ข้าพระองค์ (พระเยซู) อธิษฐานเพื่อเขา
ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้น
ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่ทำให้พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อเหล่าสาวกที่ติดตามพระองค์?
Q2 “เหตุผลของพระเยซู” หนุนใจคุณในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นมากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 6-7   มัทธิว 25:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *