วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 4:17 “อย่างคนต่างชาติ”

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้น
คือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ

Q1 “ความประพฤติ” อย่างคนต่างชาติ “แบบไหน” ที่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ควรจะประพฤติตามอย่าง?
Q2 พระเจ้ากำลัง “เตือน” คุณ ผ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างไร? และคุณจะ “ตอบสนอง” ต่อคำเตือนของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     เลวีนิติ 11-12   มัทธิว 26:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *