วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 2:10 “การดี”

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

Q1 คำว่า “ฝีพระหัตถ์” “สร้างขึ้น” และ “ทรงดำริไว้” เกี่ยวข้องกับ “การประกอบการดี” อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “การดี” ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณกระทำ และพระองค์กำลังสร้างอยู่ในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 13   มัทธิว 26:26-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *