วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ฟีลิปปี 2:13 “ตามน้ำพระทัยพระเจ้า”

เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา
ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าพอพระทัย? (สังเกตหลังคำว่า “เพราะว่า…)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรคสำคัญ” ที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า? อธิษฐานขอให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 21-22     มัทธิว 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *