วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ โรม 12:2 “รู้น้ำพระทัยของพระเจ้า”

อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

Q1 การ “ไม่ประพฤติตาม” อย่างคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า และยอมรับ “การเปลี่ยนแปลงที่จิตใจ” มีผลอย่างไรต่อ “อุปนิสัย” และการรับรู้ถึง “น้ำพระทัยของพระเจ้า” ในชีวิตของเรา?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 26-27   มาระโก 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *