วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 10:25 “อย่าขาดการประชุม”

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น
แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น
เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

Q1 คำว่า “อย่าขาดการประชุม” “หนุนใจกัน” และ “วันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” ช่วยให้เห็นถึงความสำคัญในการมาร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้อง และการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์อย่างไร?
Q2 คุณจะมีส่วน “หนุนใจ” พี่น้องที่ไม่มาร่วมนมัสการที่คริสตจักรเป็นเวลานานให้ “กลับมาร่วมนมัสการ” อีกครั้งได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 12-14   มาระโก 5:21-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *