วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม กิจการ 16:17 “ความสัมพันธ์”

หญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไป ร้องว่า
“คนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย”

Q1 คำพูดของหญิงคนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่างพระเยซูคริสต์กับผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างไร?
Q2 คำว่า “ทาสของพระเจ้าสูงสุด” มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2  มาระโก 10:1-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *