วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 1 โครินธ์ 1:18 “ไม้กางเขน”

คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่
แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า

Q1 ทำไมพวกเรา (คริสเตียน) จึงมอง “ไม้กางเขน” เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า? (อ่าน โรม 5:8 ประกอบ)
Q2 “ไม้กางเขน” ของพระเยซูคริสต์เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลง “ชีวิตเก่า” ของคุณที่เคยดำเนินชีวิตแบบโง่เขลาอย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19   มาระโก 13:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *