วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:7 “ฤทธิ์เดชอันเลิศของพระเจ้า”

แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า
ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

Q1 คำว่า “ของมีค่า” (พระเยซูคริสต์) และ “ภาชนะดิน” (ตัวของเรา) มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ “ฤทธิ์เดชอันเลิศของพระเจ้า” ในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์?
Q2 “พระเยซูคริสต์” ทรงเป็น “ฤทธิ์เดชอันเลิศของพระเจ้า” ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยชูวา 1-3  มาระโก 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *