วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม อพยพ 31:12-13 “รักษาวันสะบาโต”

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
“จงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้
เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า
เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้า ผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้าทรงสั่งให้ชนชาติอิสราเอล “รักษาวันสะบาโต” อย่างเคร่งครัด คืออย่างไร?
Q2 ทั้ง 2 เหตุผลในการ “รักษาวันสะบาโต” จะมีส่วนช่วยทำให้การไป “นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” ของคุณมีความหมายและความสำคัญมากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 11-12  ลูกา 6:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *