วันศุกร์ที่ 21 เมษายน สดุดี 18:28 ความมืด & ความสว่าง

พระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้เป็น “คำตอบ” สำหรับ “ความจริง” ที่ว่า “เราทุกคนต้องการพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “แสงสว่าง” ในชีวิตของคุณ และนำคุณออกมาจาก “ความมืด/ความผิดบาป” ในเรื่องใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   2 ซามูเอล 12-13 ลูกา 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *