วันเสาร์ที่ 29 เมษายน ยอห์น 4:23-24 “นมัสการ”

แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว
คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เพราะว่าพระบิดา ทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

Q1 การนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง ผู้ที่นมัสการจะต้อง “นมัสการ” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำบทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการนมัสการพระเจ้าในวันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์) อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 พงศ์กษัตริย์ 6-7  ลูกา 20:27-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *