วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม ฮีบรู 6:10 “จะเป็นที่จดจำ”

เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรม ที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำ
เพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์
คือการรับใช้ธรรมิกชนนั้น ดังที่ท่านยังรับใช้อยู่

Q1 “ท่าที” ในการทำงานและการรับใช้แบบไหนที่ “จะเป็นที่จดจำ” ของพระเจ้า?  (สังเกตหลังคำว่า เพราะ….)
Q2 คุณจะปรับท่าทีในการทำงาน และการรับใช้ในชีวิตของคุณ เพื่อ “จะเป็นที่จดจำ” ของพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *