วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ปฐมกาล 50:19-20 “เหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีต”

โยเซฟจึงบอกเขาว่า อย่ากลัวเลย เราเป็นดังพระเจ้าหรือ
พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดี
อย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้ว คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก

Q1 แม้ว่าโยเซฟจะถูกพี่ๆ ขายมาเป็นทาสที่อียิปต์ แต่โยเซฟมี “มุมมอง” ต่อ “เหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีต” ที่ผ่านมาอย่างไร?
Q2 มี “เหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีต” ใดบ้าง ที่ยังรบกวนจิตใจ และชีวิตของคุณ มุมมองของโยเซฟจะมีส่วนให้คุณมีชัยชนะ และมีสันติสุขเหนือเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *