วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม ปัญญาจารย์ 4:9-10 “เพื่อนที่ดี”

สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น
แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึง “ผลลัพธ์” ของการมี “เพื่อนที่ดี” อย่างไร?
Q2 เมื่อคิดถึง “เพื่อนที่ดี” คุณคิดถึงใคร?  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ เพื่อนดีๆ ที่คุณมีอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *