วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม เอเฟซัส 1:4 “ทรงเลือก”

ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก
เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์

Q1 มี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้า “ทรงเลือก” เราให้มาเป็น “ผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์” (เป็นคริสเตียน)?
Q2 “เป้าหมาย” ทั้ง 2 ประการจะเป็นจริง และเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *