คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022

หัวข้อ: เมื่อมีอันตรายมาคุกคามชีวิต
ข้อพระคัมภีร์: สดุดี 57:1-11
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *