คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022

หัวข้อ: บทส่งท้าย
ข้อพระคัมภีร์: 1 โครินธิ์ 16:5-24
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *