คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2023 講道2023年9月3日(主日)

หัวข้อ: “ความห่วงใยของพระเจ้า”
題目:
“神的愛惜!”
ข้อพระคัมภีร์: โยนาห์ 4:1-11
聖經經文:約拿書 4:1-11
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณหลี่หยวนหมิง
翻譯:李淵明弟兄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *