คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023講道2023年9月17日(主日)

หัวข้อ: “ผู้เชื่อควรบรรลุพันธกิจที่ได้รับ”
題目:
“信徒當行完所領受的職事”
ข้อพระคัมภีร์: กิจการ 20:17-35
聖經經文:使徒行傳 20:17-35
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณหลี่หยวนหมิง
翻譯:李淵明弟兄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *