คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2023

หัวข้อ: “พระเจ้าทรงเป็นผู้ดูแลที่ดีที่สุดของฉัน”
ข้อพระคัมภีร์: สดุดี 23:1-6
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *