คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023

หัวข้อ: “การสัมผัสที่มีความหมาย”
ข้อพระคัมภีร์: มาระโก 1:40-45
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *