คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023

หัวข้อ: “พระเยซูคริสต์เลี้ยงคนห้าพันคน”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 6:1-15
ผู้เทศนา: คุณอภิทาน ลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *