คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023

หัวข้อ: “พระเยซูคริสตไม่ได้รับการยอมรับ”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 7:1-9
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *