คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2023

หัวข้อ: “เหตุผลที่…ไม่ต้อนรับพระเยซู”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 7:10-24
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *