คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023

หัวข้อ: “นี่หรือพระคริสต์”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 7:25-44
ผู้เทศนา: อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *