คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2023

หัวข้อ: “ธุรกิจคู่พันธกิจ อาชีพคู่การรับใช้”
ข้อพระคัมภีร์: กิจการ 13:32-49
ผู้เทศนา: คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *