คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023講道2023年11月5日(主日)

หัวข้อ: “พระคุณ สู่ มิชชั่น”
題目:
“從恩典到宣教”
ข้อพระคัมภีร์: กิจการ 16:1-10
聖經經文:使徒行傳16:1-10
ผู้เทศนา: อ.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
講員:吳丹子牧師
ผู้แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻譯:何澤平牧師

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *