คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024

หัวข้อ: “(ไม่) ฟังเสียงของเรา”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 10:22-42
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *