ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณจ้าวเจวียน คุณสยุมพร คุณจางฟ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ์ คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *