ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณสลินทิพย์
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *