ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุภัทรา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรรณนิสา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณอานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *