ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ คุณวศินี
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *