สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

สูจิบัตร 15 เมษายน 2018

國語部程序表二〇一八年四月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  15 เมษายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณสมฤดี
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณอนาวิลเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ในทางพระองค์ ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ข้าจะรักและบูชา ผู้เป็นความหวัง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 46:1-13” คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราจะโมทนาพระคุณ”
เทศนา : “พันธกิจที่เอเฟซัส II” “กิจการ 19:11-22” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ไม่มีใคร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *