ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสิชาญ คุณคณิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *