ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณิชา (ลูกปลา) คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *