วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม อิสยาห์ 54:10 “สมเพช”

เพราะภูเขาอาจจะพรากจากไป และเนินอาจจะคลอนแคลน
แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า
และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไป
พระเจ้าผู้มีความสมเพช**ต่อเจ้าตรัสดังนี้

Q1 คำว่า “พระเจ้าผู้มีความสมเพช**” ช่วยเรามั่นใจใน “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” และการรักษา “พันธสัญญาแห่งสันติภาพ” ที่มีต่อชีวิตของผู้ที่เชื่ออย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” จากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดบาป การทดลอง การข่มเหงอย่างไร?
หมายเหตุ: ความสมเพช** ตรงนี้ ไม่ได้หมายถึง การเวทนา การสลดใจที่เป็นการสงสารที่เต็มไปด้วยความทุกข์ แต่เป็นความเมตตา สงสารด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดี

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 10-12    กิจการ 19:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *