ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.นรินทร์ ศรีทันดร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสลินทิพย์ คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *