ผู้รับผิดชอบ รายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2010

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา
: อ.นิตยา จัง
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณอรวรรณ/คุณอรนุช
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณอุลัย/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *