เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 27 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 18:1-8

ปุโรหิตและคนเผ่าเลวี ถูกแยกออกมาเพื่อจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และทำงานในส่วนของพลับพลา พวกเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดกเหมือนชนชาติอิสราเอลเผ่าอื่นๆ แต่พวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากเผ่าที่เหลือ ปัจจุบันนี้หลายคนคิดว่าผู้รับใช้ต้องมีชีวิตที่ลำบาก มีรายได้ต่ำ ความคิดเช่นนี้ตรงตามคำสอนนี้หรือไม่? และตัวคุณเองได้ดูแลผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอย่างไรบ้าง? (ดู 1 ทิโมธี 5:17-18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *