ผู้รับผิดชอบ รายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :
อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณชูพรรณ/คุณชนมน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจินตนาภรณ์/คุณอุลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *