เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 11 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 27:1-10

โมเสสย้ำเตือนอีกครั้งให้ประชากรรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า (ข้อ 9-10) นอกจากการเชื่อฟังแล้ว โมเสสยังสอนให้ประชากรมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า (ข้อ 7) ในช่วงที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าเป็นอย่างไร? มีอะไรเป็นอุปสรรค หรือมีความเติบโตอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *