ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2011

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2011

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :
อ.สุมาลี ภัทรประกากร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณอุลัย/คุณณิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *