สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2011

สูจิบัตร 2 ม.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 2 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพรรณา/คุณก่งอี้เจวียน  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียซ่ง
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเสริม คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้ง  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : อ.วินัย
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

อธิษฐาน : เผื่อ “ประเทศไทย”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ทรงสมควร พระเจ้ายิ่งใหญ่ จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 125:1”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 127:1-2” คุณพรพรรณา/คุณก่งอี้เจวียน
ถวายเพลง
: “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: อ.วินัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่”
เทศนา
: “การทรงเรียก” (อพยพ 1–3) อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระเจ้าทรงสัมผัสฉัน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
อธิษฐานเผื่อคณะมัคนายกชุดใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *