ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา
: ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณชนมน/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *