สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011

สูจิบัตร 23 ม.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 23 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ                    ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจินตนาภรณ์/คุณภูมินทร์

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะสร้างประชากรฯ  อย่าลืมว่าพระเยซู ข้ารักพระองค์  ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “1 เปโตร 2:1-10” คุณน้ำทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “จะบอกว่า”
เทศนา
: หากมีรัก จะไม่มี… “ยอห์น 15:1-17” อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *