ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี: คุณพีรวิชญ์ พันเลิศกิจสกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *