ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2011

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภูมินทร์/คุณชวกร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย
& ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณณิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *